האבחון הדידאקטי והאבחון באנגלית

האבחון הדידאקטי באנגלית, נערך למאובחנים, החשים קשיים בלימוד השפה האנגלית ומטרתו לבדוק את השלכות לקות הלמידה על לימוד שפה שנייה. בשל כך, אבחון זה נערך בהמשך לאבחון דידקטי כללי. נערכת סריקה לגבי  רמת הידע, אוצר-המלים וכישורי הקריאה, הבנת הנקרא והכתיבה באנגלית וזאת בהתאם לנדרש בקבוצות הגיל, השונות.

לקות הלמידה הנה לקות בעלת השכיחות הגבוהה ביותר במערכת החינוך (10%-15% מכלל התלמידים) היחס בין בנים לבנות הוא 1:4 ( יותר בנים). זוהי קבוצה לא אחידה של ילדים ומבוגרים, בעלי רמת משכל ממוצעת (נורמטיבית) או גבוהה מהממוצע, שאינם סובלים מפגמים ראשוניים (פגיעה חושית, פיגור שכלי, הפרעה רגשית וחברתית) או תנאים חיצוניים (חסך תרבותי או כלכלי והבדלים תרבותיים) ושלמדו בתנאי למידה "רגילים", אולם מלווים את תפקודם בהפרעות משמעותיות באחד או יותר מן התהליכים הקוגניטיביים- התפתחותיים, שקשורים לרכישה ולשימוש בשפה מדוברת או כתובה, בכתיבה ובחשבון. הליקויים נגרמים כתוצאה מהפרעות נוירולוגיות מזעריות ויכולים להתבטא בקשיים תחושתיים- תנועתיים, קשיי קשב וריכוז, קשיים תפיסתיים קשיי זיכרון, קשיים בשפה ובדיבור, קשיים בתהליכי חשיבה, קשיים בתהליכי ניהול עצמי, פגיעה בכישורים חברתיים, קשיים רגשיים ובשלות רגשית וליקויים במיומנויות אקדמיות (קריאה, כתיבה, איות וחשבון).

להלן הגדרת משרד החינוך ללקות למידה – על פי חוזר מנכ"ל (1/12/03)

"אדם מאובחן כלקוי למידה כאשר הישגיו במבחנים סטנדרטיים בקריאה, בחשבון או בהבעה בכתב, המועברים לו באופן אינדיבידואלי, נמוכים במידה משמעותית מהמצופה על פי גילו, רמת השכלתו ורמת המשכל שלו, ובעיות הלמידה גורמות להפרעות משמעותיות בהישגיו האקדמיים או בפעילויות יום- יום אחרות הדורשות מיומנויות קריאה, חשבון או כתיבה."
לפיכך תלמידים בעלי ליקויי למידה יוגדרו ככאלה כאשר יתקיימו שני התנאים האלה:

  • קיים פער משמעותי ומתמשך בין הישגיו הלימודיים של התלמיד לבין ההישגים המצופים ממנו על פי גילו ורמת כיתתו.
  • קיים פער משמעותי בין הישגיו הלימודיים של התלמיד לבין כישוריו האינטלקטואליים כפי שנמצאו במבחני משכל אובייקטיביים."

קשיים בלימוד שפה זרה נובעים, בדרך כלל, מלקות למידה, אולם יתכנו גם קשיים על רקע חסך לימודי ולכן יש לערוך, בראש וראשונה, אבחון דידאקטי. רק כך אפשר לבצע אבחנה מבדלת בין ליקויים שונים, העשויים להשפיע על לימודי שפה ושפות זרות. כמובן, לכל שפה, כולל שפת המתמטיקה, יחוד משלהּ והדברים באים לידי ביטוי במבחנים, המרכיבים את האבחון. אי לכך, אבחון באנגלית, נלווה, יאתר את מרכיבי השפה הייחודיים, ליקויי הקריאה הייחודיים, כמו גם ליקויי הכתיבה, הייחודיים לאותה שפה. אבחון זה נערך בהמשך לאבחון דידקטי כללי, על ידי מאבחנת מומחית ומוסמכת מטעם משרד החינוך, בעלת הכשרה ספציפית באיתור ליקויים וקשיים באנגלית. לעיתים הלקות באה לידי ביטוי רק בשפה זרה, כאשר בשפת האם הצליח המאובחן להגיע לפיצוי הולם, בעוד שבשפה הזרה אין ביכולתו לעשות זאת. למרות זאת ועל אף שהקושי או הלקות באים לידי ביטוי רק בשפה הזרה, קיים הצורך קודם כל באבחון דידאקטי,  על מנת לאתר את הלקויות, שמסבירות  את הלקות, שכן האבחון באנגלית בודק רמת ידע  בהשוואה לבני גילו בלבד.

לסיכום: האבחון הדידקטי מתמקד באיתור קשיים, מיפוי מיומנויות ויכולות בתחומי הלמידה ובבדיקת המנגנונים הקוגניטיביים העומדים בבסיס הלמידה, כמו גם במציאת דרכי הוראה מתאימות. מטרתו של האבחון הדידקטי לאפשר לתלמיד למצות את יכולתו הלימודית באמצעות התאמות דידקטיות הקשורות להוראה ולבחינה. באבחון הדידאקטי באנגלית, נבדקות ההשלכות של לקות הלמידה על לימוד שפה זרה שנייה. באבחון זה נבדקות מיומנויות היסוד באנגלית: שליטה באוצר מילים, יכולת קריאה, הבעה בע"פ ובכתב, יכולת איות ושליטה במבנים תחביריים, בהתאם לנדרש בקבוצת הגיל ומציע דרכי הוראה והיבחנות תואמים.

                             

לקטה וערכה: אורנה מילר בוטון